Grundorganisationen ansvarar för att utveckla, vidmakthålla samt avveckla krigsförband samt för att vidmakthålla Försvarsmaktens kompetens. I händelse att Sveriges gränser kränks avvisas motparten av Försvarsmakten, som i detta avseende är landets främsta säkerhetspolitiska instrument.

När det rör nationella eller internationella insatser är det ÖB som har det självklara befälet, men ÖB har även hjälp av NS (insatsledningen) som består av NSS (insatsstaben) samt ytterligare tre staber:

– ATS (Arméns Taktiska Stab) med brigadgeneral Fredrik Ståhlberg i spetsen.

– FTS (Flygvapnets Taktiska Stab) med brigadgeneral Carl-Johan Edström i spetsen, samt överste Tommy Pettersson som stabschef.

– MTS (Marinens Taktiska Stab) med befälhavare konteramiral Jens Nykvist i spetsen.

De olika graderna

Brigadgeneral

Inom den svenska Försvarsmakten rankas brigadgeneralen som fjärde högsta officersgrad. En brigadgeneral är en högre grad än överste, men en lägre grad än generalmajor.

Stabschef

Stabschef är en militär officersgrad som har högst, alternativt näst högst, rang under generalsgrad.

Konteramiral

Konteramiralens grad motsvarande generalmajoren, som är över flottiljamiral men under viceamiral.

ÖB

Chefen för förvaltningsmyndigheten Försvarsmakten kallas för överbefälhavare, viket förkortas ÖB. Försvarsmakten sorterar i sin tur under försvarsdepartementet.

Den person som innehar ÖB-ämbetet innehar Sveriges högsta militära yrkespost, viket motsvaras av benämningen försvarschef inom EU och Nato. Sveriges ÖB heter, i skrivande stund, Micael Bydén.

Försvarsmaktens arbetsuppgifter

Försvarsmakten

– Arbetar fredsbevarande och fredsframtvingande genom att skicka trupper till konflikt- eller krigsdrabbade områden runt om i världen.

– Utför fredsbevarande operationer med stöd av FN:s stadgar (kap. VI) och med hjälp av FN:s fredsbevarande styrkor.

– Deltar i fredsbevarande styrkor organiserade av NATO, USA, Afrikanska Unionen och ECOWAS.

– Utför fredsframtvingande operationer genom att agera part i konflikter med stöd av FN:s stadgar (kap. VII).

Det som främst skiljer fredsframtvingande insatser från fredsbevarande insatser är att de förstnämnda används för att tvinga den ena, eller flera parter, att hålla sig till ett fredsavtal. Något som oftast sker genom politiska eller ekonomiska sanktioner (ibland genom våld).

I fredsbevarande operationer handlar det snarare att undvika ingripande och att genom blotta närvaron försöka skapa lugn och minskad spänning.

Snabbfakta om Försvarsmaktens arbets- och ansvarsområden

Försvarsmakten arbetar fredsbevarande och/eller fredsframtvingande.

Ansvar: vidmakthålla och utveckla Försvarsmaktens kompetens.

Ansvar: utveckla, vidmakthålla, avveckla krigsförband.

Höga grader: brigadgeneral, stabschef, konteramiral.

Sveriges försvarsminister: Peter Hultqvist.

Sveriges överbefälhavare: Micael Bydén.

Vapenför ålder: 18-47 år.

Stående styrkor: 14 600.

Reservstyrkor: 32 500.

Aktiva styrkor: 426.